Parasiter

 

Definitionen på parasiter är en organism som lever på eller i en annan levande organism och samtidigt orsakar den bärande organismen skada. Människor kan drabbas av parasiter på flera olika sätt, men bland de vanligaste sätten är att man antingen får i sig parasiten via föda eller via bad i förorenat vatten.

 

Parasiterna kan spridas direkt från människa till människa, t.ex. springmask, men vanligast är att de sprids vidare via ett eller flera värddjur. Dessa parasiter har oftast väldigt komplicerade livscykler och exempel på sjukdomar som sprids denna väg är malaria och snäckfeber.

 

Varierande sorters parasiter kan finnas i kött från olika sorters djur och vi människor kan bli smittade om vi äter av djurets kött eller dess inälvor. Dessa parasiter är olika sorters maskar bland annat så kallade helminter, eller encelliga organismer som kallas protozoer.

 

Man kan även få i sig dessa parasiter genom att äta frukt och grönsaker som sköljts eller på annat sätt kontaminerats av förorenat vatten. Genom att bada i sjöar och andra vattendrag som har förorenat vatten kan man få i sig olika sorters parasiter.

 

Symptom

 

Symptomen av parasiter är många och varierande, men några av de vanligaste symptomen är illamående, magsmärtor och muskelsmärtor. I vissa extrema fall kan ett parasitangrepp leda till döden.

 

Många av parasiterna som man kan få i sig genom bad i förorenat vatten går in genom huden och skapar hudirritationer som ofta leder till utslag, bölder och andra hudbesvär. Parasiter som finns i vattendrag kan även via huden leta sig in till muskler, inre organ, tarmar och andra vävnader där de växer till sig och gör skada hos den som smittats.

 

Ett av de vanligare förloppen, oavsett smittoväg, är att parasiten biter sig fast i tarmens vägg och därifrån suger i sig näring så att den kan växa sig större. Det finns även en parasit som heter toxoplasma, den kan orsaka missfall eller skador på ögon och hjärna hos fostret om en gravid kvinna blir smittad.

 

Förebyggande åtgärder

 

Det finns vissa saker man kan göra för att minimera risken att bli drabbad av en parasit. Ät bara genomstekt kött och fisk, alla parasiter dör nämligen vid 65 °C. I de allra flesta fallen dör även parasiterna om maten genomfryses i minst 3 dagar, men det finns undantag av så kallade trikiner på norra halvklotet som utvecklat en resistens mot kyla.

 

Trikiner kan finnas i kött från bland annat vildsvin och björn. Det går även att koka mat och vatten för att avlägsna parasiterna, men även då finns vissa undantag som kan fortsätta att leva.

Något annat man kan göra för att minska risken för att bli sjuk på resor till länder där parasitinfektioner är vanliga är att undvika råa grönsaker och inte dricka vatten av okänd kvalitet.

 

Här nedan följer exempel på några av de vanligaste parasiterna som vi människor kan drabbas av i såväl Sverige som mer tropiska resmål;

 

Cryptosporidium parvum

 

Cryptosporidios är en encellig parasit som orsakat mycket stora vattenburna utbrott i flera länder och parasiten är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska desinfektionsmedlen. Cryptosporidio verkar överleva länge i vatten. Den här parasiten yttrar sig som en kraftig, vattnig diarré samt kräkningar och illamående.

 

Symtomen varar i allt från ett par dagar upp till ett par veckor och ibland längre. Genomgången infektion leder vanligen till immunitet. Det finns för tillfället inte några effektiva läkemedel och för de med kraftigt nedsatt immunförsvar kan infektionen ibland bli livslång med kraftiga diarréer som i värsta fall leder till döden.

 

Giardia intestinalis

 

Giardia intestinalis är en encellig parasit som orsakat flera vattenburna utbrott bland annat i Sverige. Parasiten orsakar mer eller mindre allvarlig diarré, men symtomlösa bärare förekommer också. Normalt varar symtomen 1-2 veckor men det har även kommit in rapporter om kroniska infektioner som varat i flera månader.

 

Giardia intestinalis förekommer i hela världen och är en av de vanligaste orsakerna till vattenburen (och ibland livsmedelsburen) sjukdom. Just den här parasiten kan spridas med avföring från människor och djur.

 

Smittade personer som hanterar livsmedel har visats vara smittkälla i en del fall och förtäring av rå frukt och råa grönsaker som förorenats av avföring kan inte uteslutas som orsak till infektioner. Om man kokar livsmedlet så dör giardia intestinalis.

 

Trichinella spiralis - trikiner

 

Trikiner är små maskar som kan infektera både människa och flera andra köttätande, varmblodiga djur. Smittan överförs av inkapslade larver som ligger i värddjurets muskulatur. Om man äter av sådan muskulatur utvecklas larverna i tarmkanalen till vuxna maskar. De utvecklade larverna producerar nya larver som penetrerar tarmväggen och sprids via blodbanorna till muskulaturen hos den nya värden.

 

I muskulaturen sluts larverna in och de kan vara smittsamma i flera år innan de slutligen förkalkas och dör.
Människors symptom är beroende av hur många larver man fått i sig. Buksmärtor, illamående och feber är de första symtomen och dessa uppträder redan ett par dagar efter förtäring av stora mängder larver.

 

Om dosen av larver är liten kan det dröja upp till en månad innan symtomen uppträder. I ett möjligt andra stadium tillkommer även muskelsmärtor. Symtomen avklingar vanligen efter några veckor till någon månad beroende på infektionsdosen. Sjukdomen i enstaka fall leda till dödsfall.

 

I Sverige är trikiner vanligt förekommande hos vilda djur, till exempel räv och björn, men ur livsmedelshygienisk synpunkt är förekomsten hos svin viktigast. Grisar smittas när de äter smittade smågnagare eller avfall från infekterade djur.

 

Det är väldigt ovanligt att trikinerna förekommer hos svenska tamsvin, däremot konstateras trikiner ibland hos vildsvin. Alla grisar som slaktas i Sverige kontrolleras noga för att undvika att människor ska smittas av trikiner. Var restriktiv med obesiktigat vildsvinskött, då det är stor risk att detta smittats av trikiner. För att undanröja dessa parasiter måste köttet värmas till mer än 65 °C och parasiterna försvinner vanligen också vid djupfrysning

 

Andra parasiter som vi människor kan drabbas av är bland andra skabb och löss. Båda dessa är så kallade hudparasiter. Lössen dras oftast till behårade kroppsdelar och orsakar klåda och andra obehag. Skabb är vanligast mellan fingrar och tår eller i armveck och knäveck. Skabben gräven gångar i huden där den lägger sina ägg. Detta orsakar klåda och hudirritationer och man kan även se små bölder som orsakats av skabben.